A'dan Z'ye Sırala  Z'dan A'ye Sırala  Artan Tarihe Göre Sırala  Azalan Tarihe Göre Sırala
Ana Sayfa
 Yaba Edebiyat 096
Yaba Edebiyat 096

Yayın Evi : Yaba Yayınları
Dergi Sayısı : 96 .Baskı
Sayfa Sayısı : 48 Sayfa
Fiyatı : 7,0 TL

Edebiyat›m›z›n önemli üç imzas› aram›zdan ayr›ld›. Tar›k Dursun K (Kak›nç), öyküde ustala¤›n› kan›tlam›, ayn› zamanda sinema sanat›na da önemli katk›lar› olmutu. Öykü tekni¤i ise özgün, halk söylencelerinden de besleniyordu. Mehmet Baaran Köy Enstitüsü gelene¤inden gelen bir edebiyatç›yd›. Gerçekçi çizgide ürünler verdi, ayn› zamanda iire de yönelmi toplumcu çizgide ürünler verdi. Oktay Akbal modern k›sa öykünün duayenlerindendi. Ortaya dönemine kadar öykü ile roman üzerinde yo¤unlat›, olgunluk y›llar›nda ise deneme – makale yazarak siyasal konulara da at›fta bulundu. Onlar› sayg›yla an›yoruz. (Yaba Edebiyat) * Toplumu taciz eden bir iktidar kar›s›nda kalan halk, yarat›c›l›¤›, bar››k yaama güdüsünü yitirmeye balad› adeta. Seçimlerde ve seçim sonuçlar› bu olumsuzlu¤u aç›k seçik sergiledi. Emaneten ayakta duran iktidar, taht›n› kaybetmeme pahas›na kan dökülmesini göze ald› neredeyse, ç›lg›nca operasyonlar›n yan›s›ra faist guruhlar› da ayakland›rarak Kürtleri hedef gösterdi, büyük oranda can ve mal tahribat› yapt›. Ne varki hâlâ Kürtleri geçen yüzy›l›n 'Kürdü' say›yorlar, oysa yeni yüzy›l›n Kürdü art›k yeni bir ça¤›n onurlu halklar›ndan olma baar›s›n› elde etmi, bütün küçük hesaplar› bertaraf etmitir. Yaad›¤›m›z topraklar, bütün halklara özgür, bar››k yaama ans› veriyor. * Telif ve çeviri olmak üzere yakla›k 29 imzadan oluan bu say›n›n imecesi iyi ürünlerle bezenmitir. Birbiriyle bütünlenen inceleme - arat›rma yaz›lar›, deneme, eletiri, öykü, iirler okuyacaks›n›z. Sa¤l›kla kal›n. Not: Mahkûm arkadalar›n, cezaevlerinde çeitli konularda gönderdikleri yaz›lar› yeterince de¤erlendiremedi¤imiz için üzgünüz. ‹mkâns›zl›ktan elyaz›s›yla yazd›klar›ndan dizgi sorunu do¤uyor. ‹mkânlar› varsa d›ar›dan word döküman›yla dizdirip CD olarak adresimize postalamalar›n› isteriz. Bize gönderilen kitaplar›n bu say›da yer darl›¤›ndan gelecek say›ya erteledik. ‹lgli dostlara duyurulur. Sayfayı Yazdır
 YAZDIR

  Toplam 1 adet yorum bulunmaktadır.
Kenan Yaprak - 24.9.2015 19:03:51
Yaba Dergisini son üç yıl içinde takip ediyodum.
Aslında dergiden önce Yaba'nın yayınladığı EDEBİYAT KURAMI - Rus Biçimciliği dikkatimi çekmişti. Enteresan kitaplarla karşılaştım. 'Ölümbüz Bakireler diye bir kitabı yine o yayınevinde buldum. Dergiyi de sürekli alırım.

Editör Dğan Beye saygılar sunarım, yıllardır dergiyi yaşatıyor, sağ olsun ömrü uzun olsun.

Kenan
Ana Sayfa  -   Kitaplar   -   Yaba Edebiyat Dergisi  -   Yaba Sahaf  -   Yazar Odası  -   Kimlik  -   İletişim       E-Posta: yaba@yabaedebiyat.com

ADRES : Galipdede Caddesi No:55/1 Tünel Beyoğlu, İstanbul        Tel: 0212 293 3606

      Yaba Yayınları - Anadolulu çağdaş halklara saygılı bir yayın harmanı © 2009 - 2018        Her Hakkı Saklıdır.
 Webmaster52
 Yaba Yayınları