A'dan Z'ye Sırala  Z'dan A'ye Sırala  Artan Tarihe Göre Sırala  Azalan Tarihe Göre Sırala
Ana Sayfa
 Yaba Edebiyat 093
Yaba Edebiyat 093

Yayın Evi : Yaba Yayınları
Dergi Sayısı : 2015 .Baskı
Sayfa Sayısı : 56 Sayfa
Fiyatı : 7,0 TL

 

MERHABA

Merhaba, Karanlık bir dönem yaşıyoruz. İktidarın uygulamaları hem muhalefeti hem kitleyi sıkınt›ya soktu. Bu durum, toplumun gerilmesine yol aç›yor. Tek adam özentisinin bu ülkede nelere mal oldu¤unu tarih yazarlar›n›n ciltler dolusu kitaplar›nda görülmütür. Umar›z önümüzdeki seçimde mazlum halklar›n gönlünde yatan bir sonuç ç›kar. * Uzun süre bekleyen kitaplar›m›z› bas›ma haz›rlama ii, oldukça derginin gecikmesine yol açt›. Bu arada elektronik postayla gönderilen birçok ürünün teknik nedenlerle silinmi olabilece¤i düüncesini ta›yoruz. Yan›lm› olmak isteriz ama geldi¤inden emin oldu¤umuz yazalar› geri alamad›k. Bu sorunu yaayan yazar dostlar bize bildirsinler. Bu arada baz› siyas› tutsak, mahkûm okurumuzun dergisi; [CTE Genel Müdürlü¤ünün 10.11.2014 tar›hl› ve 172740 say›l› yaz›s› gere¤i Al›nmam›t›r] ibaresiyle geri gelmitir. Yakla›k 19 okurumuzun dergisi cezai nedenle olsa gerek, sahibine verilmemi görünüyor. Abonesi devam eden arkadalar›n durumu bize bildirirlerse gere¤ini yapar›z. * Bu say›m›zda Yaba notlar›n› zaman darl›¤›ndan es geçtik. Elinizdeki say›n›n içeri¤i doyurucu oldu¤unu söylemeliyiz. Böylece günümüzün al››la gelmi dergi içeri¤inin farkl› bir boyutu, biçim, içerik yap›s›yla özgünlü¤ünü ysürdürmekteyiz. Bu say›da da telif ve çeviri ürünler bak›m›ndan birbirini tamamlar nitelikte oldu¤unu gönül rahatl›¤›yla söyleyebiliriz. Salt okurun gücüyle yaayan Yaba'n›n bunu yapmas› elzemdir. * Melek Koç'un Cemil Meriç portre çal›mas› taktire ayand›r. Yaba'n›n ilk yazarlar›ndan merhum Abdullah R›za Ergüven'in arivimizde bulunan bir iirini kefettik. iiri 1961 y›l›nda yazm›, ‘Med'ler Bu Gelenler’ iiri Yaba'ya ve bugünlere çok yak›t›. Onu basayfaya koymak bir aç›dan airlere bir uyar› sunmu oluyoruz. Günümüzün kal›p airlerinin ötesinde bir ses getirdi¤ini göreceksiniz. Kal›plar› k›ran bir yenilik de Abdullah Kayg›'dan geldi. "Kurtulu Haberleri”ni gözden kaç›rmay›n. Yaba Öykü y›llar›n›n öykücüsü Kayg›, bunca suskunluktan sonra yeniden öykü kanal›na girmi görünüyor. Tam anlam›yla bir 'deneysel öykü' okuyacaks›n›z. Bir Osmanl› Ayd›n'› Abdullah Cevdet'e dikkat edin. Bu ola¤anüstü hayat›n hikâyesini Zafer Berke toparlay›p sunuyor bize. Tan›tma çabas› kayda de¤er. Köy Enstitüleri'nin Kuruluunun y›ldönümünde, Ali Dündar hocam›zdan, hakk›n› teslim eden bir deneme okuyaca¤›z. Bununla birlikte Dündar hocan›n konuya ilikin denemelerini toplu olarak önümüzdeki günlerde Yaba Yay›nlar›'ndan yay›mlayaca¤›z. Dergimizin en yal› yazar a¤abeyi olan Vedii ‹lmen, bu say›da kendine özgü uslubuyla Celali ‹syanlar›'n› anlat›yor. Ayr›ca ‹lmen'in ilk çevirilerinden olan «Polisiye Yazarlar›ndan Hikayeler»ini Yaba Cep Kitaplar› aras›nda ç›kard›k. Oldukça keyifli, merek uyand›ran bir kitap oldu. Kitaptan seçti¤imiz bir öyküyü okurlar›m›za sunuyoruz; «Leningen Kar›ncalara Kar›» yazar› ise Carl Stephenson. Bu kadar› yetsin. Di¤er yaz›, söylei, kitap tan›t›mlar› sürpriz olsun. Gelecek say›da bulumak üzere, sa¤l›kla kal›n.

+++

ya­ba ede­bi­yat, kül­tür, sa­nat, fi­kir der­gi­si ‹ki ay­da bir ç›­kar ye­rel‐sü­re­li bir ya­y›n­d›r. 36. YIL / YE­N‹ DÖ­NEM 93. SA­YI Mart‐Nisan 2015 ISSN 1302‐4132 ku­ru­lu 1979 • sa­hi­bi, ya­y›n yö­net­me­ni: Ay­d›n Do­¤an ya­z›­i­le­ri yö­net­me­ni: Ari­fe i­rin Do­¤an yön. yar­d›m­c›­s›: Ay­e Ay­kul hu­ku­ki i­le­r: Av. Yaz. Or­han Ün­ser asistan: Samet Kardeo¤lu/Ferid Dimirel • AD­RES Ga­lip­de­de Cad No:55/1 34420 Tü­nel‐Be­yo¤­lu / ‹s­tan­bul tel / faks (0212) 293 36 06 ya­ba­ede­bi­yat79@gma­il.com web ad­re­si: www.ya­ba­ede­bi­yat.com • der­gi­ye gön­de­ri­len yaz›lar ia­de edil­mez. Ya­ba ad› ve­ril­me­den al›n­t› ya­p›­la­maz. • ABO­NE 6 sa­y› (tam): 50 TL. 12 sa­y›: 100 tl. abo­ne ye­ni­le­me, ö¤­ret­men, ö¤­ren­ci, ö¤renci, i­çi, mah­kûm: 6 sa­y›: 40 TL, 12 sa­y›:80 TL, yurt­d›­›: 12 sa­y›: 50 Eu­ro (kar­›­l›­¤› TL.) abo­ne­le­rin hak­la­r› sak­l›­d›r • HA­VA­LE / ban­ka he­sap Ay­d›n Do­¤an ‹ Ban­ka­s› Ca­¤a­lo¤­lu u­be­si 1095 0519 386 IBAN: TR 44 0006 4000 0011 0950 519 386 pos­ta çe­ki (Ya­ba Der­gi­si‐ Ay­d›n Do­¤an) 83852 • ilan ta­ri­fe­si (pazarl›¤a tabidir) ba­s›m, cilt: en­gin mat­ba­as›, 612 05 53 top­ka­p› * ge­nel da­¤›­t›m ve sa­t› ye­rle­ri: ya­ba sa­haf:•is­tan­bul, an­ka­ra, es­ki­e­hir, iz­mir, bur­sa, ela­z›¤ bg. der­gi sa­tan ki­tap­ç›­lar­da bu­lu­nur. ay­r›­ca: www.ki­tap­yur­du.com • www.ide­fi­xe.com • www.emekkitap.com sa­t› nok­ta­la­r›n­da istenebilir. *

 

Kapak: Yaba Sayfayı Yazdır
 YAZDIR

Bu Ürüne Ait Yorum Bulunmamaktadır.
Ana Sayfa  -   Kitaplar   -   Yaba Edebiyat Dergisi  -   Yaba Sahaf  -   Yazar Odası  -   Kimlik  -   İletişim       E-Posta: yaba@yabaedebiyat.com

ADRES : Galipdede Caddesi No:55/1 Tünel Beyoğlu, İstanbul        Tel: 0212 293 3606

      Yaba Yayınları - Anadolulu çağdaş halklara saygılı bir yayın harmanı © 2009 - 2018        Her Hakkı Saklıdır.
 Webmaster52
 Yaba Yayınları