A'dan Z'ye Sırala  Z'dan A'ye Sırala  Artan Tarihe Göre Sırala  Azalan Tarihe Göre Sırala
Yaba Yayınları
Ana Sayfa

YA­BA’NIN ÖZ­GEÇ­MİŞİ

ya­ba, Ağus­tos l979 ta­ri­hin­de ede­bi­yat, kül­tür, sa­nat, fi­kir der­gi­si ola­rak ya­yın yaşa­mına başla­dı. "Ya­ba" adını, es­ki çağlar­dan be­ri Ana­do­lu'da kul­la­nılan ve ürün­le sa­ma­nı bir­bi­rin­den ayır­ma­ya ya­ra­yan par­mak­lı kü­rek bi­çi­min­de­ki bir ta­rım ale­tin­den alır. Ta­rih­çi­le­rin yaz­dığına gö­re; ilk ta­rım Me­zo­po­tam­ya'da ya­pıl­dı, do­la­yısıy­la ya­ba­yı ya­pan­lar da  Me­zo­po­tam­ya hal­kı, ya­ni ata­la­rımız­dır. Ya­ba; Ana­do­lu­cu, çağ­daş, halk­la­ra say­gılı bir ya­yın çiz­gi­si iz­ler. Der­gi 1980 yılı başla­rın­da ki­tap ya­yınına da başla­mıştır. Ya­ba Ya­yın­la­rı'nın ilk ürü­nü ara­sın­da En­ver Gök­çe'nin Eğin Tür­kü­le­ri (1982), Ab­dul­lah Rıza Er­gü­ven'in Yu­nus Em­re (1982), Ay­dın Doğan'ın Hal­kın Cönk Def­te­ri (1982) gi­bi ki­tap­lar var­dır. 31. Sa­yıdan son­ra Ya­ba Öy­kü lo­go­suy­la cep ki­ta­bı bo­yu­tun­da 12 sa­yı çık­tık­tan son­ra yi­ne es­ki bo­yu­tu­na dön­erek ya­yınını sür­dür­dü. 1995 yılın­da "fi­kir suç­la­rı"nı be­lir­le­yen 8/2. mad­de kap­sa­mın­da ce­za al­dı. Bu ne­den­le bir sü­re ya­yın­la­na­ma­yan der­gi 84. sa­yı­da bi­rin­ci ya­yın dö­ne­mi­ni ka­pat­mış ol­du. Ka­sım 1999 ta­ri­hin­den iti­ba­ren Ya­ba Ede­bi­yat adıy­la ve bi­rin­ci sa­yıdan baş­la­ta­rak iki ay­da bir ye­ni dö­nem ya­yınına baş­la­dı.2016 Nisan ayından itibaren ise üç ayda bir olarak yayın hayatına devam ediyor. Ya­ba ya­yı­ne­vi der­gi­ci­li­ği ya­nı sı­ra 37 yıl­dan bu yana çeşit­li ko­nu­lar­da te­lif ve çe­vi­ri ki­tap­lar ya­yın­la­mak­ta­dır. Ba­zı ki­tap di­zi­le­ri şun­lar­dır: Bi­lim Kül­tür Di­zi­si, Halk­bi­lim Di­zi­si, Ede­bi­yat Di­zi­si, Şi­ir Di­zi­si, Ti­yat­ro Di­zi­si, Özel Di­zi, Ta­rih / Me­zo­po­tam­ya Ki­tap­lığı Di­zi­si, Ya­ba Ço­cuk / Genç Ku­şak Di­zi­si ol­mak üze­re şim­di­ye ka­dar 237 ki­tap ya­yın­la­mış bu­lu­nu­yor.

YA­BA PUB­LI­KA­TI­ONEN Die Ze­itsch­rift 'Ya­ba' be­gann im Jah­re 1979 mit ih­ren Pub­li­ka­ti­onen als Kul­tur­Kuns­tund Li­te­ra­tu­rund Ge­dan­ken­Ze­itsch­rift zu ersc­he­inen. Die Be­ze­ich­nung 'Ya­ba' rührt da­von her, dass sie das land­wirtsc­haft­lic­he Ge­ra­et Wol­fersc­ha­ufel symbo­li­si­ert, welc­hes da­zu di­ent, auf dem Dreschp­latz ged­resch­ten Ag­rarP­ro­duk­te se­it al­ter Ze­it in Ana­to­li­en durch die Holz­ga­bel (Ya­ba) das Spreu von an­de­ren Pro­dukt­te­ilen, zu tren­nen, zu wol­fern. Die Ze­itsch­rift Ya­ba, be­gann ab 1980 Büc­her zu druc­ken ne­ben der von ihr re­gel­ma­es­sig (al­le zwei Mo­na­te ein­mal) ve­röf­fent­leh­ten Ze­itsch­rift. Un­ter den ers­ten von der Ya­ba pub­li­zi­er­ten Büc­hern be­fin­den sich die vom Dich­ter En­ver Gök­çe gesch­ri­ebe­nen Li­eder 'E¤in', von dem Dich­ter Ri­za Er­gü­ven ab­ge­fass­te Yu­nus Em­re, von dem Er­za­eh­ler Ay­dın Doğan zu­sam­men­ges­tell­ten Ant­ho­lo­gi­en des tür­kisc­hen Vol­kes (Hal­kın Cönk Def­te­ri). Die ei­ne Ze­it­lang un­ter dem Ti­tel 'Ya­ba Öy­kü' ersc­hi­ene­ne Ze­itsch­rit vers­ti­ess ge­gen den Pa­rag­rap­hen 'Ge­dan­ke­nÜ­bert­re­tun­gen (Art. 5) wur­de ei­ne bes­timm­te Ze­it ver­bo­ten, so­dass der In­ha­ber der Ze­itsch­rift se­in Pres­se­or­gan ze­it­we­ise eins­tel­len muss­te. (1955) YA­BA be­gann ab 1999 al­le zwei Mo­na­te ein­mal un­ter der Um­be­nen­nung 'Ya­ba Öy­kü' zu ersc­he­inen. Ya­ba Ve­röf­fent­lic­hun­gen hul­dig­te den ana­to­lisc­hen Kul­tu­ren (Me­so­pat­ha­ni­en) und schlug ei­nen ze­it­ge­nös­sisc­hen Weg ein, sie druckt die versc­hi­ede­uen Büc­her der für­hisc­hen ind ons­la­en­di­ser Ver­fas­ser und die Über­set­zungs­li­te­ra­tur. Wis­sens­kul­tur­re­ihe, Volks­kun­de, Li­te­ru­tur­Re­ihe, Po­esi­eRe­ihe, Dram­Re­ihe, Son­der­re­ihe, Ya­ba Kin­der­büc­her und die Re­ihe Büc­her für­die jüngs­te Ge­ne­ra­ti­on und um­fasst somit ein weites Gebiet mit versc­hiedenen Themen.

Ana Sayfa  -   Kitaplar   -   Yaba Edebiyat Dergisi  -   Yaba Sahaf  -   Yazar Odası  -   Kimlik  -   İletişim       E-Posta: yaba@yabaedebiyat.com

ADRES : Galipdede Caddesi No:55/1 Tünel Beyoğlu, İstanbul        Tel: 0212 293 3606

      Yaba Yayınları - Anadolulu çağdaş halklara saygılı bir yayın harmanı © 2009 - 2018        Her Hakkı Saklıdır.
 Webmaster52
 Yaba Yayınları